حرارت بیش از حد

علل حرارت بیش از حد سیستم های هیدرولیک

۱-بالا رفتن فشار سیستم به علت تنظیم نادرست شیرهای کنترل فشار

۲-تحت فشار ماندن دائمی پمپ

۳-نشت داخلی در اجزای سیستم هیدرولیک

۴-کاهش حجم روغن

۵-عدم کارائی سیستم خنک کن

۶-زیاد بودن ظرفیت پمپ نسبت به دبی موردنیاز سیستم

۷-نامناسب بودن اتصالات