افت فشار

علل افت فشار در سیستم هیدرولیک

۱-نشت داخلی بیش از حد پمپ و یا سایر اجزای سیستم

۲-خرابی شیر های کنترل

۳-کاهش دور کاری پمپ

۴-ویسکوزیته نامناسب روغن

۵-انتخاب نامناسب شیرهای کنترل

۶-گرفتگی مسیر روغن

۷-خرابی کوپلینگ