کمبود دبی سیستم

how to write an essay law essay writer how to write a descriptive essay structure
how to write a perfect ielts essay conclusion essay writer free what is the best essay writing service uk

علل کمبود دبی سیستم های هیدرولیک

۱-دور گردش کمتر یا بیشتر از حد مجاز پمپ

۲-ظرفیت نامناسب پمپ نسبت به سرعت عملگرها

۳-خرابی شیرهای کنترل فشار

۴-روغن هیدرولیک نامناسب

۵-پایین بودن سطح روغن در تانک هیدرولیک

۶-مکش نامناسب پمپ به دلیل گرفتگی فیلتر

۷-خرابی پمپ به دلیل استهلاک