پمپ های کارتریجی مدل ۳۵۲۵Vمشخصات پمپ های کارتریجی مدل ۳۵۲۵V


  • قابلیت انتخاب جریان سیال از روی جداول مدل۲۵V و ۳۵V
  • حداقل دبی ۹۶Lit/Min و حداکثر دبی ۲۲۸Lit/Min( هر دو پمپ)
  • حداقل سرعت ۶۰۰R.P.M و حداکثر سرعت ۱۸۰۰R.P.M
  • حداکثر فشار دائم کاری : ۱۷۵bar(2500psi)
  • حداکثر فشار لحظه ای : ۲۱۰bar(3000psi)
  • کارد با صدای بسیار کم
  • تغییر آسان جهت گردش پمپ(چپگرد یا راستگرد کردن پمپ)

دانلود PDF