استهلاک سریع قطعات سیستم

علل استهلاک سریع قطعات در سیستم های هیدرولیک

۱-فرسودگی روغن هیدرولیک

۲-عدم وجود فیلتر مناسب در سیستم

۳-استفاده از روغن نامناسب

۴-فشار بیش از حد سیستم

۵-استفاده از پمپ نامناسب

۶-نصب نادرست پمپ

۷-نفوذ هوا از نواحی مکش پمپ

۸-آلودگی روغن

۹-کاویتاسیون